Tel.668242840

Regulamin zakupu e-book

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedaż e-book prowadzi Kancelaria Optimum sp.z o.o. ul. Szpacza 18-20, 51-417 Wrocław, NIP 8952225986, Regon 387880828, KRS 0000877395.
 2. Kontakt odbywa się drogą elektroniczną przez e-mail biuro@optimumodszkodowania.pl oraz telefoniczną pod nr 668242840.
 3. Kancelaria Optimum nie prowadzi sprzedaży e-book na rzecz osób niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług, mających w momencie zakupu miejsce zamieszkania lub stałego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kupujący, dokonując zakupu, oświadcza, iż jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług lub też, iż ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W razie nieprawdziwości tego oświadczenia, Kupujący, który dokonał zakupu, obowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, które Sprzedawca poniósł wskutek nieprawdziwości oświadczenia, w szczególności równowartości podatku od towarów i usług wraz z odsetkami, wszelkich kar, grzywien w postępowaniu podatkowym, karno-skarbowym, mandatowym lub administracyjnym, kosztów pomocy prawnej oraz wszelkich innych szkód, które poniósł Sprzedawca.
 1. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Kupującego ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami e-book (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z zawartością, tematyką, treścią, autorem, liczbą stron, spisem treści oraz przeznaczeniem), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z podatkami oraz innymi kosztami, oraz minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.
 2. E-book udostępniane są w formie pliku komputerowego w formacie PDF

§2 PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Kancelaria Optimum prowadzi sprzedaż e-book za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez wypełnienie formularza zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.optimumodszkodowania.pl.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać: wyboru zamawianych produktów oraz wyboru sposobu płatności.
 4. Kancelaria Optimum nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień oraz z e-maila zawierającego zakupiony produkt jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Kupującego (np. przepełniona skrzynka mailowa).

§3 ZABEZPIECZENIA PLIKÓW

 1. Każdy e-book jest zabezpieczony technologią watermark, dlatego kategorycznie zabrania się kopiowania plików oraz udostępniania osobom trzecim. Stosowanie zabezpieczenia typu watermark jest niemożliwe do usunięcia przez użytkownika. Umożliwia łatwe zidentyfikowanie osoby, która nielegalnie rozpowszechnia zakupioną kopię publikacji.
 2. Każdy zakupiony plik może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę, która go zakupiła. Kopiowanie i rozpowszechnianie e-book stanowi naruszenie praw autorskich.
 3. Nabywca e-book’a ma prawo do przechowywania go na twardym dysku swojego komputera oraz innych nośnikach elektronicznych w celu zapoznania się z treścią utworu.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

 1. E-book jest sprzedawany w postaci elektronicznej w formacje PDF.
 2. Do zakupu e-book wymagane są:
  1. dostęp do internetu;
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0;
  3. włączona obsługa cookies oraz JavaScript;
  4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 3. Warunkiem korzystania z e-book jest:
  1. w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki (np. Adobe Reader w wersji nie niższej niż 5.0);
  2. umiejętność korzystania z tych programów.
 4. Kancelaria Optimum nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.

§5 ZASADY SPRZEDAŻY PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH

 1. Treści zawarte na stronie www.optimumodszkodowania.pl, w tym w szczególności prezentacje i opisy e-book, nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji) przez Kupującego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany e-book oraz cen e-book znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 3. Realizacja zamówienia zawierającego e-book rozpoczyna się po otrzymaniu przez Kancelarię Optimum potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.
 4. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu dokonania płatności.
 5. Płatności za zamówienie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej można dokonać przelewem elektronicznym, przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu Przelwwy24.
 6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1520) Zamawiający ma obowiązek zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar jako podatnik VAT, co wiąże się z obowiązkiem podania numeru NIP – w takiej sytuacji Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Informację o woli otrzymania faktury VAT Kupujący zamieszcza w formularzu Dane płatności oraz podaje pełne dane firmy z numerem NIP. Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej, do 7 dni od chwili udostępnienia e-book. Faktura w formie elektronicznej będzie wysyłana jako załącznik na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 7. Cena e-book zamieszczona na stronie internetowej jest podawana w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. Po dokonaniu płatności w systemie Przelewy24 e-book będzie wysłany na e-mail Kupującego w ciągu 24 godzin od zaksięgowania płatności.
 9. Przy płatności przelewem, po zaksięgowaniu płatności, w ciągu 24 godzin kupującu otrzyma e-book na wskazany przy zamówieniu e-mail.
 10. Otrzymanie e-book wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku na zasadach określonych w Zasadach odstąpienie od umowy.

§6 ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy) w każdym czasie jeżeli zamówienie nie zostało przez niego opłacone. Odstąpienie od umowy wykonuje się przez oświadczenie złożone Sprzedawcy w formie e-mailowej z adresu e-mail wskazanego przy składaniu zamówienia na adres e-mail biuro@optimumodszkodowania.pl.
 2. Na podstawie art. 38 pkt.13 ustawy o prawach konsumenta, który stanowi, iż Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy – Kupujący wyraża zgodę na dostarczenie e-book przed upływem terminu do odstąpienia od umowy  i jednocześnie utratę prawa do odstąpienia.

§7 PRAWA AUTORISKIE I ZASADY KORZYSTANIA Z E-BOOK

 1. E-book stanowi utwór w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlega ochronie przewidzianej w tym przepisie.
 2. Autorskie prawa majątkowe do e-book przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – autorce.
 3. Kupującemu nie wolno m.in.:
  • Zwielokrotniać e-book lub jego fragmentów lub dokonywać jego rozpowszechniania w formie drukowanej i elektronicznej.
  • Udostępniać e-book lub jego fragmentów innym osobom w formie drukowanej i elektronicznej.
  • Najmować i użyczać e-book lub jego fragmentów w formie drukowanej i elektronicznej.
  • Ingerować w treść i zawartość e-book.
  • Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na e-book.
 4. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do e-book osoba, która dopuściła się naruszenia oraz Kupujący, zapłacą solidarnie Sprzedawcy karę umowną w wysokości 3-krotnej wysokości ceny brutto e-book za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.
 5. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne odtwarzanie czy inne rozpowszechnianie towaru lub jego fragmentów jest zabronione. Zakupiony towar nie może być przedmiotem dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 6. Zasady korzystania z e-book:
  • zakup upoważnia do korzystania z e-book przez zamawiającego, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku oraz dla swoich najbliższych.
  • Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:
   • pobrany e-book jest uszkodzony,
   • pobrany e-book nie uruchamia się mimo spełnienia przez Kupującego wymagań technicznych określonych w §4.

W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację kontaktując się na e-mail biuro@optimumodszkodowania.pl podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Kancelaria Optimum w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku uzasadnionej reklamacji Kancelaria Optimum ponownie dostarczy zamówione pliki.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Kupujący podaje przy składaniu zamówienia następujące dane osobowe:
  1. Imię,
  2. adres e-mail,
 3. Kupujący wyraża zgodę na:
  1. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy kupna-sprzedaży.
  2. Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celach statystycznych
 4. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
  1. prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia;
  2. adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;
  3. przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu;
  4. dobrowolności podania danych.
 5. Sprzedawca wykorzystuje cookies – plik tekstowy, dzięki któremu Kupujący zostanie rozpoznany w systemie i może otrzymać spersonalizowane treści na stronie. Pliki cookies są domyślnie akceptowane przez wszystkie przeglądarki internetowe.
 6. Kupujący ma wgląd do Polityki Prywatności na stronie Polityka Prywatności

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:
  1. Niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje.
  2. Braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Sklepu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe.
  3. Siły wyższej.
  4. Awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego.
  5. Niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Sklepu.
  6. Błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów internetowych, jak i w oprogramowaniu Sklepu.
  7. Niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Sklepie.
  8. Przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu.
  9. Złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników internetu czy korzystających ze Sklepu.
  10. Naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Kupującego.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
 3. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Sklepu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.
Close Menu
×
×

Koszyk