T: 668 242 840

W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca – P.Coelho

Oblodzony chodnik - odpowiedzialność i odszkodowanie

Zima lubi zaskakiwać nie tylko kierowców. Zaskoczeni są także piesi, którzy idąc po chodniku w jednej chwili ulegają poślizgnięciu i całym ciężarem upadają na oblodzoną nawierzchnię. W najlżejszym wypadku można doznać lekkiego urazu tkanek miękkich czy skręcenia nadgarstka, przy ciężkim urazie zdarzają się złamania ręki czy nogi, pęknięcia czy wieloodłamowe złamania kości, a nawet inne poważniejsze urazy… Kolejnym zaskoczonym jest właściciel posesji, przy której doszło do poślizgnięcia, kiedy otrzymuje wezwanie do zapłaty odszkodowania.

Co zrobić, aby uniknąć takich sytuacji albo zminimalizować ryzyko?

Po pierwsze – w ziemie należy nosić odpowiednie obuwie i zachować ostrożność. Scrollowanie telefonu, płaska podeszwa czy szpilki na pewno nie pomogą utrzymać równowagi, a w razie szkody, mogą nawet zostać uznane jako jedna z przyczyn upadku, co może spowodować pomniejszenie należnego odszkodowania.

Po drugie – właściciel posesji powinien systematycznie dbać o odśnieżenie sąsiadującego chodnika.

Po trzecie – właściciel posesji powinien mieć wykupioną polisę odpowiedzialności cywilnej, która już jako standard powinna być dodawana przy ubezpieczeniu budynku.

Jeśli nie wiesz jak odzyskać odszkodowanie za poślizgnięcie na oblodzonym chodniku zwróć się do kancelarii odszkodowawczej po pomoc. 

 

Co na to prawo?

Zasady utrzymania porządku i odpowiedzialności za jego utrzymanie określają ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz kodeks cywilny.

Gmina jest zobowiązana do utrzymania czystości na ulicach, placach i terenach otwartych poprzez zbieranie błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości.

  1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
  2. Na terenie budowy obowiązki te należą do wykonawców robót.
  3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych, znajdujących się na terenie gminy, należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących te torowiska.
  4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy m.in. uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w punktach 1–4 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

Co ważne – nad realizacją powyższych obowiązków nadzór sprawuje wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Jak wygląda praktyka orzecznicza?

W 2017 r. Sad Najwyższy (III CZP 38/17) wskazał, że gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, w sytuacji nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289).

Oznacza to, że wprawdzie obowiązek utrzymania czystości spoczywa na właścicielu posesji sąsiadującej z chodnikiem, ale to gmina ma obowiązek sprawować nadzór nad należytym realizowaniem tego obowiązku. Jeśli Gmina nie będzie w stanie wykazać, iż zadośćuczyniła swojemu obowiązkowi, to ona będzie ponosiła odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niezrealizowania tej powinności.

Mniej korzystny dla poszkodowanych, a korzystniejszy dla właścicieli, jest wyrok Sądu Najwyższego (III CSK 356/16) , w którym wskazano, że w warunkach odwilży w okresie zimy, w nocy, w czasie opadu atmosferycznego nie sposób oczekiwać od właściciela nieruchomości przylegającej do chodnika, aby w sposób nieprzerwany, permanentny zapewniał uprzątnięcie błota, śniegu i lodu. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określają częstotliwości wykonywania tych czynności. Właściciel nieruchomości dochowa więc należytej staranności w tym względzie, jeśli czynności te były przez niego rzeczywiście wykonywane w sposób periodyczny, choć efekt tych czynności nie był trwały.

Niezależnie od stanowiska sądów trzeba pamiętać o bezpieczeństwie swoim oraz innych osób. W każdej chwili możemy poślizgnąć się na oblodzonym chodniku, jak i ktoś inny może poślizgnąć się tuż koło naszego domu. Żaden uraz nie należy do przyjemnych, a likwidacja takiej szkody łączy z dodatkowymi komplikacjami.

Dochodzenie odszkodowania za uraz doznany w wyniku poślizgnięcia jest nieco trudniejsze niż likwidacja szkody z OC komunikacyjnego, ponieważ w pierwszej kolejności należy ustalić zobowiązanego do naprawienia szkody oraz wykazać jego winę. Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy zawinieniem oraz doznaną szkodą może być utrudnione dowodowo, dlatego należy pamiętać, aby tuż po upadku zadbać o świadków zdarzenia oraz zrobić zdjęcia oblodzonej nawierzchni.

Jeśli nie wiesz jak odzyskać odszkodowanie za poślizgnięcie na oblodzonym chodniku zwróć się o pomoc –  kancelaria odszkodowawcza odzyska odszkodowanie za poślizgnięcie na oblodzonym chodniku. 

W najlepszym wypadku szkoda zostanie zlikwidowana z OC właściciela nieruchomości, w najgorszym – ustalenie odpowiedzialności nastąpi na drodze sądowej, a odszkodowanie będzie płatne z majątku prywatnego sprawcy.

Close Menu
×
×

Koszyk